Privacidade

De acordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/679 relativo á protección das persoas físicas, mediante o tratamento dos seus datos persoais e a súa libre circulación (RGPD) e pola Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) (lexislación europea e nacional vixente sobre materia de protección de datos), informámoslle que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular a Asociación de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta, e poderán ser utilizados coas seguintes finalidades en cada caso concreto:

-O envío dos seus datos de carácter persoal a través de esta páxina web, co motivo de realizar unha solicitude de información supón o consentimento pola súa parte para a inclusión e tratamento dos datos nun arquivo rexistrado por esta entidade ante a AGPD. Os datos obtidos serán utilizados para atender a solicitude realizada por vostede mesmo.

-Facilitar o acceso aos contidos ofrecidos a través da páxina web.

-O estudo da utilización dos servizos por parte dos usuarios e visitantes.

-A Asociación de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta, non cederá información a terceiros sen consentimento previo dos usuarios, excepto nos supostos seguintes: Cando a cesión está autorizada nunha Lei; Cando se trate de datos recollidos de fontes accesibles ao público; Cando a cesión que deba efectuarse teña por destinatario ao Defensor do Pobo, O Ministerio Fiscal e os Xuíces ou Tribunais e ao Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que teñen atribuídas; Cando a cesión teña como destinatario a institucións autonómicas con funcións análogas ao Defensor do Pobo ou ao Tribunal de Contas; Si a comunicación efectúase previo procedemento de disociación.

No suposto de que solicitárase ao usuario datos de carácter persoal por medios distintos dos anteriormente expostos, a Asociación de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta lles comunicará de forma expresa e inequívoca respecto das condicións nas que se recollan datos persoais e as finalidades cas que van ser utilizados, da obrigación de facilitalos ou non, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicións nas que se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsable do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPDGDD, dirixíndose por escrito a Asociación de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta A Cañiza en Silleda, s/n, 36880 – A Cañiza (Pontevedra).
No feito de que no introduza os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que a Asociación de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta non poda atender a súa solicitude.
Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos.

Igualmente informámoslle que a Asociación de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas. Todo isto, de acordo co que prevé a LOPDGDD.

A Asociación de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta comprométese a tratar de maneira absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e facelos servir só para as finalidades indicadas.